Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2013

dariatka

i teraz nosimy wszyscy maski...
     

dariatka
Play fullscreen

LUDZIE pracują wciąż, więcej, lepiej, szybciej, zabijają swój czas i życie prywatne, taki sposób uczeczki i wiedzą, że tak dalej nie mogę ale czy to się kiedyś skończy?


     

dariatka


Czasem życie płata nam figle. Podsuwa wiele znaków tak sprzecznych, że człowiek nie wie jak się zachować i ciągle oczekuje na jeden wyrażniejszy, ale czy na pewno na znak może tylko na swoją decyzję?

January 07 2013

dariatka
Play fullscreen
inspiracja na najbliższe dni...
     

December 26 2012

dariatka
Play fullscreen
Hidden Mysteries of Christmas Unveiled - Santa Shaman - Amanita Muscaria MushRoom - AstroTheology - YouTube

// from ca. 4:40 min
Reposted fromeat-slow eat-slow viadrugs drugs
dariatka
Play fullscreen
zajebiste wideo ktoś zmontował :D Alles aus goth :D
Reposted fromEmielRegis EmielRegis

December 25 2012

dariatka
7389 a8ef
Reposted fromRevolveMe RevolveMe viahoseanna hoseanna
dariatka
dariatka
rok.

tyle czasu potrzeba, żeby całkowicie się zmienić. idąc tą drogą można zgubić siebie i nie potrafić siebie odnaleźć.
— rok.
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viastonerr stonerr
dariatka
Ludzie bezczelni,
o ciężkich charakterach najgłębiej zapadają nam w sercach.
Reposted fromnexxt nexxt viastonerr stonerr
dariatka
3672 3025
Reposted fromhoseanna hoseanna
dariatka
3665 4409
Reposted fromhoseanna hoseanna
dariatka
Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo.
— Przysłowie chińskie
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viastonerr stonerr
dariatka
(...) ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach. Depresja to nic innego jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim zamieszkać (...).
— Senność (Wojciech Kuczok)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viastonerr stonerr
dariatka
8596 7fcc
Reposted fromhoseanna hoseanna
dariatka
8770 b94f
Reposted fromhoseanna hoseanna
dariatka
Steve Jobs
Reposted fromstonerr stonerr
dariatka
7411 8d7f
Reposted fromikari ikari viarav rav
dariatka
7495 88bd
Wait... what?!
Reposted fromcontroversial controversial viarav rav
dariatka
Reposted fromgeo404 geo404 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl