Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2012

dariatka
8473 d70e
Reposted fromverdantforce verdantforce viarav rav
dariatka
7805 9b69 500
Reposted fromZircon Zircon viarav rav
dariatka
Play fullscreen
All You need is love,
Love is all You need.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
dariatka
8181 5fda
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
dariatka
8377 d67b
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
dariatka
respect for this guy
Reposted frompalesoap palesoap
dariatka
9249 12c6
Reposted frombonsoirmonami bonsoirmonami viarav rav
dariatka
By David Lynch.
Reposted frommidnightradio midnightradio viahoseanna hoseanna
dariatka
dariatka
3804 5d5c
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
dariatka
Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny(...)
— Jan Twardowski
Reposted fromjestemaga jestemaga viastonerr stonerr
dariatka
3806 7907
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
dariatka
3809 5ca9
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
dariatka
Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free.
— Jim Morrison
Reposted fromstonerr stonerr
dariatka
LOOOOOOOOOOl
dariatka
Dzisiaj wigilia. Wiecie kto odwiedzi miliony śpiących dzieci w Afryce?
.
.
.
Śmierć.
Reposted fromscorpix scorpix viahoseanna hoseanna
dariatka
Reposted fromfungi fungi viahoseanna hoseanna
dariatka
5489 445e

to osoba umierająca podczas rezonansu magnetycznego. tuż przed śmiercią, twój mózg uwalnia ogromne masy endorfin, które sprawiają że odczuwasz gamę różnych emocji. tragiczne, ale piękne.
Reposted frompinka pinka viahoseanna hoseanna
dariatka
przenoszenie uczuć z matki na partnerkę... potrzeba bezpieczeństwa, miłe wspomnienie. A gdy czegoś takiego w dzieciństwie nie było ze strony matki, to i facet nie będzie zdolny do tego typu zachowań - mniejsza wrażliwość? Może. Nie zdolny do wzajemnych relacji bezpieczeństwa i bliskości? Może brak takiej potrzeby? Może. A czy relacje syna z matką nie są dla kobiety czymś ważnym z punktu widzenia partnerstwa, a nawet bardziej - stałego związku. Może...
dariatka
9407 8748 500
Reposted fromsail sail viahoseanna hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl